Privacy Verklaring

Anja Schilder trainer en coach voor jeugd en gezin Harlingen, gevestigd aan de
Galeihof 13, 8862 PE Harlingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Anja Schilder is te bereiken via de informatie op de contactpagina,
ook kunt u daar direct een bericht sturen via het formulier.

Persoonsgegevens die worden verwerkt: 

Anja Schilder verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van haar diensten en/of
omdat u deze zelf aan haar verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

  • – Voor- en achternaam.
  • – Adresgegevens.
  • – Telefoonnummer.
  • – E-mailadres.
  • – Bankrekeningnummer (indien samen overeen gekomen, en/of als nodig i.v.m. betalingsverkeer.
  • – Eventuele andere informatie door u aan haar verstrekt.

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld,  
in correspondentie, via de contactpagina op de website,
of b.v. via WhatsApp, en/of telefonisch. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt. 

Deze website en/of dienst heeft niet als doel gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar. Het is daarom voor ouders raadzaam om betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat er via deze website zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anjaschilder.nl, dan zal deze informatie worden verwijderd.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden deze gegevens verwerkt: 

Anja Schilder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Het afhandelen van betalingsverkeer. 
  • Om onderling contact te kunnen hebben i.v.m. een eventuele dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming. 

Anja Schilder maakt géén gebruik van geautomatiseerde besluitvorming door  
b.v. computerprogramma’s of -systemen.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.  

Anja Schilder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bestaat er geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Bedrijven en organisaties mogen zelf bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard. Hierbij wordt gekeken hoe lang de gegevens nodig zijn i.v.m. bedrijfsvoering en gemaakte afspraken, en voor welk doel zij worden verzameld en/of worden gebruikt. 

Delen van persoonsgegevens met derden.  

Anja Schilder zal nooit uw gegevens verstrekken of verkopen aan derden, en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Verwerkersovereenkomst. 

Verwerkersovereenkomst zijn niet nodig, die worden niet afgesloten. De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die nodig zijn voor de dienstverlening is in dit geval Anja Schilder. Een alternatief voor een verwerkersovereenkomst zou kunnen zijn het werken met een geheimhoudingsverklaring. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. 

Deze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Anja Schilder gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat deze website naar behoren werkt, en om deze website te kunnen optimaliseren, en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website bent u al geïnformeerd over deze cookies,
en is toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie zou u op de volgende website terecht kunnen: https://www.seniorweb.nl/artikel/cookies-toestaan-en-blokkeren 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Anja Schilder, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Anja Schilder een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie of persoon, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@anjaschilder.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wordt u gevraagd een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone,
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. Er zal z.s.m. worden gereageerd op uw verzoek. 

Anja Schilder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 


Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. 

Anja Schilder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met Anja Schilder.